O nas

30 listopada – 1 grudnia 2019

Targi Kielce

 

Bran?a kosmetyczna spotka si? w Kielcach – nowa ods?ona Health&Beauty

Od?wie?ona formu?a wydarzenia to nie tylko zmieniony znak graficzny oraz jego termin – dodatkowo oprócz targów B2C w Kielcach odb?dzie si? spotkanie bran?y kosmetycznej. IV Mi?dzynarodowe Targi Zdrowia i Urody odb?d? si? od 30 listopada do 1 grudnia 2019 roku w kieleckim o?rodku targowym. ?

Rynek kosmetyczny?to niezwykle ciekawy i wielow?tkowy temat: jest on wci?? nienasycony, a bran?a?drogeryjna?dynamicznie si? rozwija i szybko zmienia. Dwudniowe?targi?Health & Beauty???cz? model?Business to Customer?oraz?Business to Business. Na go?ci wydarzenia czeka? b?d? specjali?ci zajmuj?cy si? m.in.?piel?gnacj? skóry?i?paznokci, nie zabraknie tak?e profesjonalistów dbaj?cych o?zdrowie.

Zmiana i od?wie?enie formu?y wydarzenia zosta?a podyktowana przez potrzeby rynku. Wed?ug magazynu Forbes polska gospodarka kosmetyczna jest warta prawie 17 mld z?otych i wci?? ro?nie – w ci?gu pi?ciu kolejnych lat ma to by? nawet 20 mld z?otych. Pod wzgl?dem wielko?ci rynków kosmetycznych Polska jest na szóstej pozycji na ?wiecie, to budzi zainteresowanie i marzenia biznesowe.

Wydarzenie towarzysz?ce

1 grudnia?

Sympozjum Makija?u i Stylizacji Paznokci w Targach Kielce to wydarzenie dla profesjonalistów
z bran?y beauty. Zadebiutuje ju? w grudniu, podczas targów Health&Beauty, obejmuj?c cykl szkoleń
z makija?u codziennego i wieczorowego, makija?u permanentnego oraz stylizacji paznokci. Spotkanie
skierowane jest do osób szukaj?cych inspiracji i chc?cych poszerzy? swoje kwalifikacje.

 

 

S? z nami

Zakres tematyczny

Makija?,
Kosmetyki
Medycyna
Estetyczna
Stylizacja
Paznokci